EGAMED, spol. s r. o., Ratnovce č.4, 922 31
egamed@egamed.sk
0910 929 010 | 033 77 449 07
EGAMED, spol. s r.o. so sídlom 922 31 Ratnovce č. 4, IČO: 00613606, zapísanou v OROS TT, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1331/T, zastúpená: Ing. Michal Andrejco, konateľ (ďalej len „Egamed“)

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o službe) a to na účely poskytovania služieb prispôsobených Vašim individuálnym potrebám, na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo od posledného termínu komunikácie s Egamed.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Egamed Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci Egamed a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.

Egamed sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.
Mám záujem o prenájom motodlahy domov

Vyplňte kontaktný formulár a my Vás budeme promptne kontaktovať späť

Mám záujem o prenájom motodlahy domov
Odosielam požiadavku